حس نآب

من بآل نداشتم باتو پرواز کردم

حس نآب

من بآل نداشتم باتو پرواز کردم

لعنت بر گلودرد

:(

دیشب این دختره سمبوسه درست کرده بود

بسی سرخش کرده بود

گلو نمونده ک واسم

😷

  • پرنیآن