حس نآب

من بآل نداشتم باتو پرواز کردم

حس نآب

من بآل نداشتم باتو پرواز کردم

اونقد گیجم ک نمیدونم میخوام چیکارکنم؟

دلم اصن ی گریه ی اساسی میخواد

:(

لعنتی

:|

  • پرنیآن