حس نآب

من بآل نداشتم باتو پرواز کردم

حس نآب

من بآل نداشتم باتو پرواز کردم

اونقد عصبانیم ک نمیدونم دقیقا چیکارکنم

:(

  • پرنیآن