حس نآب

من بآل نداشتم باتو پرواز کردم

حس نآب

من بآل نداشتم باتو پرواز کردم

هنگ کردم اقا 

هنگ

:(

چ سخته این بیان

:((

------

اگه خواستم ی قالب جدید بزارم چیکار کنم؟

:/

  • پرنیآن